viernes, octubre 14, 2005

Alegacions Xerais contra o PXOM do Páramo

As miñas Alegacións Xerais contra o PXOM :

, Comparezco ante este Excmo Concello e como mellor proceda en Dereito DICE

Que en data do 10 de agosto do 2005 se publicou no Diario Oficial de Galicia número 153 anuncio de información pública deste concello acerca da aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal de O Páramo , efectuada por acordo do Pleno da Corporación do 28 de xullo de 2005 , someténdose a información pública polo prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da publicación do mesmo no mencionado diario .

Que en virtude do contido no mencionado anuncio e estudiado o Plan Xeral de Ordenación Municipal de O Páramo, e unha vez examinadas as prescripcións que no mesmo se conteñen , por medio do presente escrito e en tempo e forma , formalizo frente ó Plan Xeral de Ordenación Municipal de O Páramo as seguintes :


ALEGACIÓNS


CUESTIÓN PREVIA

Consideramos que a falta de norma algunha no Concello do Páramo ( pois soamente existían as Normas Subsidiarias Provinciais de Planeamento ) unha necesidade que un Concello moderno poida contar con un instrumento de planeamento que racionalice o territorio .Máis anque no conxunto do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Páramo ( en adiante PXOM do Páramo) vemos elementos positivos éste carece en varios aspectos dunha visión de futuro ampla e ambiciosa en canto o futuro desenrolo urbanístico do Páramo e pecha moitas aspiracións veciñais que para esta Asociación se consideran prioritarias .

Consideramos que o maior problema deste Concello é que non hai unha visión de conxunto , falla unha idea de futuro sobre como e para onde dirixir O Páramo dos próximos anos .Diciámos que este planeamento carece de ambición pois para nós o feito de contar nos próximos anos coa Autovía Lugo-Sarria ( por ahora Corredor ) , máis xunto co polígono industrial á sua beira , e a estación de mercadorias da futura liña de tren dannos os eixos xerais do futuro do Páramo .

O proxecto de Plan Xeral de Ordenación Municipal que se atopa en fase de información pública adecúa o planeamento urbanístico municipal á Lei de Ordenación Urbana y Protección do Medio Rural de Galicia, Lei 9/ 2002, de 30 de decembro, (LOUGA).

Dito proxecto responde ós mandatos da Lei tanto no que se refire ó planeamento urbanístico da totalidade do Municipio, como á súa posterior execución, do que se deduce a súa vocación de permanencia no tempo, a fin de levar a cabo as previsións que nél se conteñen.

Non podemos obvia-lo carácter imperativo dos preceptos legais, e a necesidade de axusta-lo proxecto de Plan Xeral ó que a mesma dispón. Pero non é menos certo que O Páramo é un municipio con caracteres propios, ( pequeno tamaño, natureza rural, necesidade de desenvolvemento racional, etc ), que tamén obrigan a redactar un Plan que se adecúe a ditas circunstancias, e responda ás necesidades dos veciños e de calquera persoa física o xurídica que teña relación co término municipal.ALEGACIÓN PRIMEIRA

O art. 4, LOUGA recolle os fins ós que debe atende-la actividade urbanística, pero o proxecto de PXOM non da cumprimento a algúns destes principios, a saber:

a) “ Asegurar que o solo se utilice en congruencia coa utilidade pública e a función social da propiedade, garantindo o cumprimento das obrigas e cargas legalmente establecidas ”.

A falta de previsión de núcleo urbano, coas conseguintes reservas de solo para uso público, e doutros sistemas xerais e elementos dotacionais, fainos pensar nun Plan de mera reordenación de fincas de natureza privada, pero sen prestar atención a dita función social da propiedade, e á posición do Concello como Administración pública ó servicio do interese xeral.


b) “ Asegura-la participación da comunidade nas plusvalías que xenere a acción urbanística dos entes públicos”.

O proxecto de PXOM destina escasa superficie a solo de uso industrial, apenas 10,3 has., de forma que a posibilidade de xeneración de ditas plusvalías se ve recortada, así como en xeral as posibilidades de crecemento económico, comercial e industrial do conxunto do Municipio.

A calificación do solo, na súa práctica totalidade, como núcleo rural ou rústico, pon trabas ó desnvolvemento racional e sostible da actividade comercial, industrial, terciaria, condeando ó Páramo a permanecer como un municipio de carácter rural, sen poder evolucionar cara outros formas de actividade económica.


“e) Armoniza-las esixencias de ordenación e conservación dos recursos naturais e da paisaxe rural e urbana co mantemento, diversificación e desnvolvemento sostible do territorio e da súa poboación, para contribuir a eleva-la calidade de vida e a cohesión social da poboación”.

Ó fío do exposto na alegación anterior, as trabas á xeneración de riqueza dificilmente axudan a un desenvolvimento sostible, se se convirten en motivo para que os asentamentos poboacionais urbano “se baleiren”, ó obrigar ós veciños a buscar outros medios de desenvolvemento persoal, laboral,etc.

“d) Preserva-lo medio físico, os valores tradicionais, as señas de identidade e a memoria histórica de Galicia.”

A construcción prevista dun parque eólico no Monte do Páramo non parece a forma más axeitada de salvagarda do medio físico, e tampouco ten relación cos valores tradicionais galegos. Asemade, nos propugnamo-la creación de fontes de riqueza e emprego para o Concello, que sexan innovadoras, pero que non choquen frontalmente co medio físico tradicional galego.

A solución óptima sería aquela que conxugara innovación no fomento da riqueza e respeto polo medio ambiente, que é o que entendemos nos como desenvolvemento sostible.

“g) Consegui-la integración armónica do territorio e protexe-los valores agrarios, forestais e naturais y a riqueza e variedade arquitectónica fomentando o emprego das formas constructivas propias das diversas zonas y garantindo a súa integración no medio rural.”

A calificación de solos como de especial protección en solo rústico realizouse sen ter en conta a situación real do campo no Páramo, blindando amplias áreas rurais con proteccións especiais e limitación de usos que impiden o seu normal desenvolvemento e aproveitamento.


“h) Fomentar la ordenación y mejora de los núcleos rurales, evitando la degradación y la pérdida de las construcciones tradicionales, favoreciendo el uso y disfrute del medio rural.”

Na elaboración do proxecto de Plan tivéronse en cuenta arquivos históricos de núcleos rurais que non se corresponden coa realidade actual de asentamentos poboacionais no Municipio, omitíndose núcleos que existen efectivamente, e non son recoñecidos como tais.


ALEGACIÓN SEGUNDA

Recoñecemento inmediato da xa estistencia dun núcleo urbano no entorno norte do Campo da Feira .


Esta alegación vai centrada única e exclusivamente no coñecido como actual núcleo de O Páramo ( o entorno do Campo da Feira )

Todos sabemos que O Campo da Feira é un lugar único en Galicia . O esforzo de Don Jesús Mendéz ( salvador de tido patrimonio natural e creador da Asociación de Amigos ) foi decisivo para que hoxe contemos con dos Campos da Feira máis fermosos de Galicia. Máis á lograda salvación de dito Campo da Feira faltou sempre unha visión de conxunto e de futuro para O Campo da Feira .Ningúen ten unha idea moi clara de cómo debería medrar ese futuro núcleo .En repetidas comparecencias ante o Pleno do Concello o Alcalde reafirmouse na idea de facer un grande núcleo de casas unindo Vilarmosteiro con Seoane e Lamacemón .No PXOM o barrio do Campo da Feira ( ahora chamado núcleo de O Páramo ) está catalogado como suelo de núcleo rural e conta con grandes zonas de Expansión .O equipo redactor recolleu o guante do Alcalde de crear un gran núcleo unindo pobos en vez de crear un núcleo urbano esteticamente moi fermoso preservando os núcleos rurais do seu entorno e salvagardando o Campo da Feira de ser pechado entre cemento .

A pesares de que sempre e reiteradamente foi unha aspiración municipal de todos os equipos de goberno e dos partidos da oposición de crear un núcleo urbano no entorno do Campo da Feira négase completamente esta posibilidade .

Como se explica na Memoria do Plan, o equipo de Ordenación Territorial da Universidade de Santiago de Compostela foi o encargado da redacción das Normas Subsidiarias Municipais de Planeamento. Pero coa entrada en vigor da Lei 1/97, de 24 de marzo, Lei do Solo de Galicia, foi obrigado pasar das NSMP a Proxecto de Ordenación do Medipo Rural.

Asimesmo, no ano 2002 promúlgase a Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, Lei na que desaparece a figura do Proxecto de Ordenación do Medio rural, sendo o único instrumento de planeamento posible o Plan Xeral de Ordenación Municipal.

O art. 53 da devandita Lei recolle como unha das determinacións xerais dos PXOM a “clasificación do solo de todo o término municipal en todos ou algún dos distintos tipos e categorías establecidos nesta Lei”.

Estes tipos e categorías son os do art. 10, LOUGA: “ clasificación do solo.

Os plans xerais de ordenación municipal deberán clasifica-lo territorio municipal en todos ou algúns dos seguintes tipos de suelo: urbano, de núcleo rural, urbanizable e rústico”.

Sin embargo, o equipo redactor só prevé para o término munipal de O Páramo solo de núcleo rural, solo urbanizable e solo rústico, con diversas clases de protección.

Entendemos que a omisión da delimitación de solo urbano non ven xustificada no proxecto de PXOM, pois a memoria limítase a suliñar que “non se desenvolveu ningunha zona en concreto que así poida ser considerada”.

Pero o que si se pode demostrar é a existencia dun núcleo poboacional no Campo da Feira, que si cumpre os requisitos de feito e legais para ser calificado como solo urbano.

As condicións de feito son que o núcleo do Campo da Feira desde sempre se considerou como capitalidade do municipio, e nel se sitúan as instalacións tanto públicas como privadas máis relevantes:Futuro multiusos - Casa do Concello xa licitado , Centro de Saude, Colexo Público con Pistas Cubertas , Pavillón Polideportivo , Cámara Agraria , Antigas Escolas ( locais sociais de reunión ) , Casa do Médico ( futura casa da Cultura ) , Supermercado , Perruquería , , dúas Cooperativas , talleres , Bares, , etc. .

Asimesmo, o art. 11, LOUGA describe o solo urbano:

“1. Os plans xerais clasificarán como solo urbano, incluindoos na delimitación que a tal efecto establezan, os terreos que estean integrados na malla urbana existente sempre que reúnan algún dos seguintes requisitos:

a) Que conten con acceso rodado público y cos servicios de abastecemento de auga, evacuación de augas residuais e suministro de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as correspondentes redes públicas con características adecuadas para servir á edificación existente y á permitida polo planeamento.

A estes efectos, os servicios construidos para a conexión dun sector de solo urbanizable, as vías perimetrais dos núcleos urbanos, as vías de comunicación entre núcleos, as estradas y as vías da concentración parcelaria non servirán de soporte para a clasificación como urbanos dos terreos adxacentes, salvo cuando estean integrados na malla urbana.

b) Que, ainda carecendo dalgunhos dos servicios citados no apartado anterior, estean comprendidos en áreas ocupadas pola edificación, ó menos nas duas terceiras partes dos espacios aptos para ela, segundo a ordenación que o plan xeral estableza.

2. Os efectos da presente Lei considéranse incluidos na malla urbana os terreos dos núcleos de poboación que dispoñan dunha urbanización básica constituida por unhas vías perimetrais e unhas redes de servicios das que poidan servirse os terreos e que éstes, pola súa situación, no estean desligados do entramado urbanístico xa existente”.
No núcleo do Campo da Feira cúmprense tódolos requisitos que o precepto transcrito esixe para ser calificado como solo urbano:

- No núcleo do Campo da Feira hai unha malla urbana, integrada polas vivendas dos veciños, edificacións destinadas a usos terciarios e industriais, así como edificios de uso público que xa enumeramos anteriormente, ( Casa do concello, PAC, polideportivo, etc ).

- Hai acceso rodado público, abastecemento de auga, evacuación de augas residuais e suministro de enerxía eléctrica, a través de redes públicas que prestan ditos servicios, así como tratamento de residuos sólidos urbanos, lÍneas de telefonía fixa e móvil, etc.

- Hai un grao de urbanización xa consolidado, conformado por un entramado de vías e rúas que dan cohesión ós edificios do núcleo, e lle confiren carácter unitario ó conxunto de Campo da Feira.


Compre recalcar que o recoñecemento de núcleo urbano permitiría un desenvolvemento de Campo da Feira máis axeitado ó papel que xa desempeña, o de capitalidade municipal, así como a centralización dos servicios e actividades de interese xeral, sexan éstes prestados por entes públicos ou privados. Dita centralización redunda en beneficio dos veciños do medio rural, ós que se lles facilita a satisfacción das súas necesidades máis básicas, sen ter que desprazarse a localidades doutros Concellos .A centralización de servicios é básica , pois para que o Concello do Páramo teña futuro e subsista como tal é necesario dispor dun núcleo urbano que consolide e sexa o eixo de crecemento do resto do Concello .Necesitamos crear un espacio de vida habitable para as persoas, para que o Escola poida seguir funcionando e non peche , nin os médicos marchen por falta de xente , ou o supermercado ,etc. .

Asimesmo, a calificación de solo urbano, co réxime xurídico que conleva, permite un desenvolvemento máis racional e sostible de Campo da Feira, e permitiría recupera-la actividade que lle deu nome: a de recinto feiral e adicado ó comercio e a ser un lugar residencial para xente que traballe en Lugo ou en Sarria .

Tal desenvolvemento racional e sostible ven apuntalado polo disposto no artigo 54 da LOUGA , que enumera as determinacións en solo urbano consolidado que debe plasma-lo PXOM :

“Os plans xerais de ordenación municipal conterán en solo urbano consolidado as seguintes determinacións:

a) Delimitación do seu perímetro.

b) Calificación dos terreos, entendida como a asignación detallada de usos pormenorizados, tipoloxías edificatorias e condicións de edificación correspondentes a cada zona.

c) Delimitación dos espacios libres e zonas verdes destinados a parques e xardíns públicos, zonas deportivas, de recreo e expansión, indicando o seu carácter público o privado.

d) Emprazamentos reservados para dotacións, equipamentos y demáis servicios de interese social, sinalando o seu carácter público ou privado y as condicións de edificación garantindo a súa integración no entorno en que se deban emprazar.

e) Regulación detallada dos usos, volume y condicións hixiénico-sanitarias dos terreos e construccións, así como as características estéticas da edificación e do seu entorno.

f) Trazado y características da rede viaria pública, con sinalamento de alineacións e rasantes.

g) Previsión de aparcamentos de titularidade pública, que poderán ubicarse incluso no subsolo dos sistemas viarios e de espacios libres, sempre que non interfiran o uso normal destes sistemas nin supoñan a eliminación ou traslado de elementos físicos o vexetais de interese.

h) Características e trazado das redes de abastecemento de auga, alcantarillado, enerxía eléctrica y aqueles outros servicios que, no seu caso, prevexa o plan.

i) No seu caso, establecemiento de prazos para a edificación.”

Ditas determinacións , especialmente as referidas a reservas de espacios libres e zonas verdes , dotacións ,equipamentos e demais servicios de interese social , son de obrigado cumprimento tanto para os particulares , como para as Administracións públicas .Dita obrigatoriedade facilitaría a implantación efectiva de tales elementos de uso común e dos que o Concello se ve necesitado , como sería o caso do futuro Multiusos ( léase a letra d) do artigo 54 da Louga arriba mencionada )ALEGACIÓN TERCERA

FUTURO NÚCLEO SOLO URBANO SEN CONSOLIDAR A DESENROLAR POR PERIS :

A racionalización do entorno do Campo da Feira a través da continuación e crecemento do actual núcleo urbano por medio de PERIS nun futuro espacio de crecemento de Súelo Urbano sen consolidar contribuiría a :

A) Un menor dano ecolóxico sobre do entorno do Campo da Feira , ó crear unha futura maia urbana separada del e nun menor e reducido espacio , preferiblemente fose conformada por construccións de tipo unifamiliar en trazado de rúas e xardíns .

B) Colocar un maior número de pobación en espacios máis reducidos , fronte a situación actual de Núcleo Rural que provoca a limitación de solo construíble , construíndo de xeito desordenado e ocupando moi espacio ( unha casa por finca ) e de xeito desordenado .

C) O desenrolo dun futuro Núcleo Urbano a través de PERIS , na zona entre carreteras ( futura carretera Ciguñeira –Casa de Taboada de Abaixo ) orientación norte –este e sempre e cando fose un lugar residencial atractivo para vivir levaría a moitas familias de Lugo e Sarria a comprar vivendas unifamiliares na zona do Campo da Feira , provocando un aumento de pobación no Concello e a conservación dos servicios existentes no Campo da Feira e a ampliación de máis servicios .

Entenderán agora mellor en base a estes argumentos a falta de ambición coa que nace o PXOM do Páramo .Estar a dez minutos en coche por Autovía de Lugo e a cinco minutos de Sarria colocará ó Páramo nunha posición xeoestratéxica onde desta volta o que importa é facer as cousas ben .Fronte os desastres urbánisticos do pasado que hipotecaron o futuro urbanístico de Lugo e a súa estética e outro tanto da Vila de Sarria , o termos a día de hoxe o entorno do Campo da Feira nun estado case virxe urbanísticamente nos obriga a aprender dos erros do pasado e a facernos máis responsables cara as nosas xeracións e darlles no noso concello un futuro de vida sostible e duradeiro ó termos todo na mao .

Cremos polo tanto que os criterios de desenvolvimento urbano dun futuro núcleo con calificación de urbano deberían ser os seguintes :

A) Consideramos que unha oferta urbanística integrada na oreografía do térreno (exemplo :Peter Eisenman ) e ondulante , buscando as formas e xeitos da natureza e con xeitos de curvas e sinuosos en vez de crear un modelo cuadricular e racional clásico .


B) Preservando os núcleos rurais ( núcleo rural de Vilarmosteiro , Lamacemón , O Agro ) e a súa calificación como núcleos rurais en vez de ser devorados pola voráxine urbanística se fose o caso .E que calquer crecemento de ditos núcleos sexa sempre baixo o ámbito da catalogación de núcleo rural e de zona de expansión .

C) Preservando o entorno do Campo da Feira de ser engulido e cercado por cemento , e incluso certas paisaxes no seu entorno ( como permitir visionar o núcleo de pedra e o campanario da igrexa románica desde O Campo da Feira ) ou o núcleo de pedra do Agro e as vistas á serra do Páramo desde o alto da escola).

D) Considerando o Campo da Feira como unha zona de tránsito e unión co futuro desenvolvimento urbanístico , por un lado e a unión coa natureza pola outra banda do Campo da Feira ( que o Campo da Feira sexa a unión entre a natureza e a urbe e nunca un lugar natural cercado pola urbe ) .Máis amplamente poderiamos considerar esta idea como un diálogo coa natureza , da urbe co rural e o Campo .(exemplo : cidade Hilderberg ( Alemaña ) .Consideramos que o futuro urbano do entorno do Campo da Feira debe facerse cara o lado este e lado norte , e evitar o crecemento sempre o seu crecemento cara os lados oeste , noroeste e suroeste .( Idea orixinal prantexada polo arquitecto Antonio de Vega na exposición ó público do planeamento nas escolas de Vilarmosteiro o 9 de novembro do 2000 ) .

E) Crear un modelo urbano novedoso , con amplísimos espacios verdes , e solo dotacional , atractivo para vivir .Recalcamos este punto porque consideramos que a clave do futuro deste núcleo non radica en crear un núcleo grande e desordenado sen máis ( como pretende o Equipo de Goberno do Páramo ) máis que crear un entorno agradable e urbanísticamente modélico para facelo atractivo e atraer xente de fóra a vivir .

F) Trasladar as naves e empresas de tipo industrial existentes no Campo da Feira a través de incentivos por parte do Concello ó futuro polígono industrial .


Contamos cunhas grandes potencilialidades de crecemento intrínsecas a beleza do Campo da Feira e do seu entorno polo que o crecemento non debe importar tanto o qué senón o como .E unha magoa que os nosos gobernantes aínda que conscientes das súas potencialidades non teñan unha idea de futuro sobre como debería ser o densenvolvimento urbano do Campo da Feira .Pois consideramos que a día de hoxe esta carencia , a falta de unha idea de futuro sobre como debe de ser o entorno urbano é o maior impedimento o futuro do Páramo que debería ser capitaneado por unha capitalidade modélica e atractiva para vivir .


ALEGACIÓN CUARTA
Ó fio do anteriormente dito, e ainda a pesares de ser unha petición reiterada en Pleno polos grupos da Oposición ( PSOE e BNG , e distintas Asociacións e persoas físicas a través de notas de prensa ) e de ser unha constante proposta para o Equipo Redactor do PXOM do Páramo, Lendo o PXOM na Estrategia de Actuación e Estudio Económico non se contempla , nin se prevé ningunha actuación referente a construcción dun cemiterio público a pesares de ser unha prestación obligatoria da Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Réxime Local . ( Artigo 26 .1.A ) e do estado ruinoso de gran parte dos cemiterios públicos do Concello , sobre todo das parroquias da zona norte , principalmente , Vilarmosteiro , Neira e Vilasante que o teñen enclavado nos seus respectivos núcleos .Decir a respecto desto que a situación dos cemiterios no Paramo e insalubre e ruinosa, e inviable na sua maioria .
Esta falta de estudo no PXOM a respecto dos cemiterios caúsanos sorpresa e un certo malestar , pois consideramos que un cemiterio público para o concello é unha obra prioritaria .Quixera afondar no estudo de dito problema que non menciona o PXOM cos seguintes datos :
A partires dos anos sesenta empezouse masivamente a construir nos adros das igrexas nichos excavados de cemento excavados na terra feitos de forma caotica e sen control por parte do poder civil .Cando antes se facía en terra e en menor espacio , a terra aceleraba os procesos bioloxicos, cousa que os nichos de cemento non fan .
A construccion dos nichos veu a agrabar o problema , enclavados na maioria dos casos no interior de núcleos rurais tradicionais , afectando as augas de bebida , e sendo posible causa de infeccions nas traidas de auga .
Un dos casos mais graves e o do Cemiterio de Vilarmosteiro , enclavado nun núcleo rural tradicional , causa continuos malos olores nas epocas de calor , contamina as augas de bebida , e a mesma construccion de nichos en torno os muros da igrexa romanica esta a debilitar pouco a pouco a acimentacion da igrexa , dun templo romanico que data de antes do 1229 .
En canto o seu futuro , xa non hai sitio para mais nichos nel , para unha parroquia na que se quere construir un núcleo urbano ó fio da alegación anterior en torno o Campo da Feira e que precisa dun adecuado cemiterio para o futuro se se quere que o Campo da Feira sexa a futura capital do Paramo
Pero a parte do de Vilarmosteiro , que e o mais grave debido a que a poboacion medrou e medrou e seguira medrando demandando a compra de nichos onde xa non queda espacio , a situación dos demais cemiterios e igual de negativa .
Asi esta Vilasante , enclavado no medio e medio do núcleo de vivendas e cerca do rio que tamen esta sen espacio
O de Saa , ampliado nos anos 70 de forma fragrante , ou o de Neira , son alguns dos moitos que estan nunha situación ruinosa e insalubre , en todos eles se xeneran os problemas aludidos , constantes olores nos meses de calor cando se realiza un enterramento , contaminación de augas subterráneas ,inviabilidade de futuro , e creando unha sensación de gran abandono , son todos eles antiesteticos , e pouco agraciados a vista .
A ley 7/1985 , de 2 de abril Reguladora das Bases de Rexime Local , base xuridica para o funcionamento desta Administración , recolle no seu artigo 18 como un dereito e deber dos vecinos do Paramo no apartado G de dito artigo 18 o seguinte e cito textualmente
: Art 18.- Son dereitos e deberes dos vecinos:
g) Esixir a prestación e no seu caso o establecemento do correspondete servicio publico , no suposto de constituir unha competencia municipal propia de carácter obligatorio
O Artigo 26 da Ley 7/1985 de 2 de abril di e cito textualmente
“1 Os concellos por si ou asociados deberan prestar , en todo caso os servicios seguintes
A) En todos os Concellos do Estado :
Alumeado publico , cemiterio , recollida de residuos , limpeza viaria , abastecimento domiciliario de auga potable , alcantarillado , acceso os núcleos de poboacion , pavimentación das vias publicas e control de alimentos e bebidas .”
Para ser mais precisos os servicios minimos os que se refire a legra G do Art 18 son os enumerados no artigo 26 desta Lei ,, cuia cobertura financiera debe de estar prevista nos Presupostos Municipais .
Ademais a Comision de Goberno do Concello do Paramo debería considerar con urgencia a prevision do apartado G do Art 18 no que a demanda de tales infrastructuras pode articularse mediante a impugnación das partidas presupostarias que non contemplen ese debido financiamento dun futuro e inmediato cemiterio publico municipal , seguindo para elo o que di o artigo 151 da Lei 39/1988 de 28 de decembro reguladora das Facendas Locais .
Ademais en canto o CAPITULO III no que o Artigo 25 da mesma Lei 7/1985 de 2 de abril acrecenta ainda mais a responsabilidade do Grupo de Goberno o referirse as competencias , entre as que situa a Salubridade e Cemiterios e asi di e cito textualmente dito artigo .
“1 O Municipio para a xestion dos seus intereses e no ambito das suas competencias , pode promover toda clase de actividades e prestar cantos servicios publicos contribuan a satisfacer as necesidades e aspiracions da comunidade vecinal
2 O Municipio exercera en todo caso , competencias nos termos da lexislacion do Estado e das Comunidades Autonomas ,nas seguintes materias:
h)Proteccion da Salubridade Publica
j) Cemiterios e Servicios Funerarios .”
Ainda a pesares de na Memoria do PXOM contemplarse a legislación sectorial no eido tocante ós cemiterios simplemente se limita a mencionala máis os responsables do PXOM repararon que no DECRETO 134/1998, do 23 de abril, sobre policía sanitaria mortuoria máis non no Artigo 26.1.A da Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Réxime Local .

ALEGACIÓN QUINTA
Adviertense certos erros tipográficos continuos no planeamento entre os que poderían destacarse os máis chamativos :
A) A parroquia de Santiago de Saa , aparece erróneamente con unha sóa a ( Sa ) .
B) A igrexa de Vilarmosteiro é un templo Románico e non Barroco .
ALEGACIÓN SEXTA
Resulta incromprensible para esta Asociación como nuns casos aparece unha soa casa baixo a catalogación de núcleo rural , casas sen ser catogadas tan siquera como lugares e que noutros casos lugares con unha soa casa e considerados así no Nomenclator da Xunta e con accesos por carretera e indicadores como Vigodefondo ou Lamabecerros non figuren como núcleos rurais .Núcleos como o de Trebolle ( o segundo núcleo en importancia despois do Campo da Feria ) carece por completo de zona de expansión

ALEGACIÓN SÉPTIMA
Na LOUGA prévese como condición de edificabilidade en solo de núcleo rural edificaciones de baixo máis unha planta, cun máximo de 7 metros de altura. Sin embargo, o PXOM é máis estricto, en canto limita a posibilidade de altura máxima a 6 metros. Entendemos inxustificada esta restricción, que retrae ós posibles residentes en solo de núcleo rural, tanto para vivendas habituais, cimo segundas residencias, un dos motores de edificación máis importantes nun municipio a 25 km da capital provincial, Lugo.


Polo exposto

SOLICITO, que tendo por presentado este escrito, se sirva admitilo, téndose en conta as anteriores propostas e suxerencias no proceso de aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de O Páramo.

En O Páramo, a 11 de outubro de 2005O ILMO. SR. ALCALDE DE O PÁRAMO

viernes, julio 22, 2005

Un caso de xustiza Social

Hoxe navegando por Internet encontrei a web desta muller que reclama un pouco de solidaridade das Institucións e dos Particulares .Pareceme que o que dice na Web é verdade . Sin duda é unha pena que se den casos como estes en España , onde as coberturas sociales deberian estar garantizadas para todo o mundo .Esto fainos reflexionar que os nosos problemas da vida cotidiana son meras estupideces .Creo que desde as Arcas Municipais ,¿ non se poderia artellar algún tipo de fondo para donativos , ou problemas sociacias dos que tivera coñecemento esta institución ? ¿O concello do Páramo non poderia facer un pequeno donativo a esta pobre muller a modo de beca de estudio ou de algo ? ¿ e poderá facer algo o Concello de Lugo ? .
(+pinchar aquí para ir á web )

miércoles, julio 13, 2005

EXCLUSIVA : FUTURO MULTIUSOS


Futuro multiusos :
Este é o plano do futuro multiusus do Páramo
en Exclusiva para A.O.P

O FUTURO MULTIUSOS : UN PROXECTO PRESCINDIBLE POLO DE AGORA !

Tempo se leva falado do futuro multiusos do Páramo que se ten proxectado facer onde están as Escolas Vellas e a Cámara nese espacio que quedaría o derruirense os que están .
Levou tempo elexir a ubicación: que se no prado de Taboada , que se no fondo da Feira , etc .
Despois díxose que había que facelo a toda presa : planos ,proxecto , lugar , que se a Xunta cambiaba de signo político e deixaba de mandar o PP non viría un duro para aquí .
Ahora as novas seguen a aparecer día a día de novo na Prensa a última desta semana .
Sin duda un multiusos é necesario e é unha boa idea para un Pais como O Páramo .

Sin embargo ó meu parecer cometeronse varios erros :


1.Precipitación da redacción de planos e proxecto .
2.Non se consultou ós veciños como se faría noutros nucleos para que co seu voto elexisen o lugar e sobre todo sobre a tipoloxía do edificio a escoller entre distintas feituras : elexir por votación de entre distintos proxectos feitos por arquitectos diferentes .
3.Que ainda así vanse destruir edificacións existentes para construir outras novas : que tardaran anos en rematarse .
4 .Que un Multiusos é necesario pero non primordial , e que a falta de diñeiro sería millor invertir noutras cousas : libros , bibliotecas , infrastructura , etc .
5 .Que edificios públicos no Páramo por haber hai moitos e dabondo o que falta e acondiconalos e darlles uso : Cámara agraria , consistorio , Colexo ( pronto quedara vacio de nenos ) , Casa do Médico , etc .
6.Que se mais ou menos a obra custa 120 millóns de pesetas e a Xunta tan so aporta 20 millóns , os 100 restantes teñen que sair do Concello e eso implica máis endebedamento e gastos nun momento no que a obra non é imprescindible
7.Que o primordial non é O Páramo nin construir nel proxectos faraónicos , senón os parameses e o seu benestar .
8.Que a inversión de diñeiro Público nesa obra levará como consecuencia a falta de diñeiro noutras obras de máis necesidade .
9.Que o aforro e a eficiencia e a liquidez pública deben orientar a acción do goberno local .
10.Que o prioritario e ó benestar dos parameses e garantir que estes poidan ter un futuro asegurado no seu Pais :( O Páramo ) cousa que polo de agora non acontece .
11.Que a Equipa de Goberno debe encamiñar todos os seus esforzos en crear emprego :parque empresarial , bolsa de traballo pública , etc máis que invertir nun multiusus polo de agora non imprescindible .
12.E que por último o Colexo á espera duns anos pronto quedara valdeiro e será un edificio onde non se impartan clases e para daquelas o actual Colexo será o mellor multiusos


Vinculos :

Noticia do Progreso sobre multiusos pegada no foro (+pincha aquí )

Noticia do Progreso mes de abril (+pincha aquí )

3 Noticia do Progreso sobre multiusos (+pincha aquí )

Mundo Toleiran ( Humor ) : El Equipo de Gobierno de O Páramo deja tirados a los habitantes de "Base Lunar-Campo da Feira " y sin ruedas en vehículo por falta de presupuesto para construcción de Multiusos (......+pincha aquí )


Copyright © 2005 Correo de Vilarmosteiro. Todos os dereitos reservados

sábado, mayo 14, 2005


Foto do sol poñéndose entre Saa e Paredes

Politicas Efectivas Para Las Zonas Rurales Del Noroeste Peninsular !

(publicado en la Comunidad de Madrid , Mayo 2005 )


En la aldea donde yo vivo , en el medio del interior de la provincia de Lugo la imaginación , el idealismo , junto conjugado con un cierto pragmatismo y una fuerte confianza en nosotros mismos deben ser las bases para empezar a salir de una situación de crisis en la que lleva zozobrando durante los ultimos años el noroeste rural peninsular .

Quizás no haya fórmulas mágicas , pero sabemos que en otros lugares espacio-temporales han salido adelante de situaciones peores .Pero nunca nos olvidemos de que estas sociedades nunca han cejado su confianza en si mismos .

Estoy pensando en los paises escandinavos más al incio del siglo y posteriormente Irlanda en los años 60 . En estos años Irlanda tenía unas cifras macroeconomicas similares a Galicia , incluso mucho peores ( población , paro , geografía , salario per cápita ,etc ) .Hoy Irlanda está a la cabeza de la Unión Europea y Galicia está en muchos datos incluso peor que los años 80 .

Es indudable que los fondos de cohesión juegan un papel muy importante en todo esto .

Irlanda ha invertido en capital humano , en formación , en educación , en investigación y desarrollo .Irlanda cuenta con una soberanía propia que le ha permitido llevar su propia politica de desarrollo , Galicia dependía de las directrices estatales más volcadas hacia el desarrollo mediterraneo que hacia el atlántico . A pesar de que la España Atlántica auna más población que la España Mediterranea , la orientación en materia de agricultura y desarrollo a nivel europeo siempre ha primado el desarrollo de esta última.

Nuestro pais ha dado más importancia al desarrollo de las infrastructuras ( en especial las carreteras que al capital humano ) .

En el caso concreto de Galicia y hablando en el plano autónomico , la Xunta ha primado a las zonas atlánticas a las del interior .Galicia recibe gran parte de sus presupuestos de la Unión Europea por no alcanzar el nivel medio comunitario .Pero ese dinero se invierte mayoritariamente en las provincias de A Coruña y Pontevedra .

Ambas provincias por sí mismas quedarían excluidas de los fondos de cohesión Comunitarios .Son paradojicamente las provincias de Lugo y Ourense las que aportan los datos negativos para recibir los fondos de cohesión que luego no reciben .

(En el area metropolitana de A Coruña por poner un ejemplo existen más de 5 piscinas públicas de la Xunta de Galicia todas con gimnasios y monitores pagados con fondos públicos ,pero por el contrario en la ciudad de Lugo no existe una sola piscina titularidad de la Xunta ) y lo más curioso es que eson también las dos provincias de Lugo y Ourense las que sientan más diputados autonómicos para el gobierno que desde hace tanto está al mando de la Xunta ! ¿ como se entiende esta paradoja entonces ?

Al mismo tiempo en Santiago de Compostela se está levantado en el monte Gaias la Ciudad de la Cultura de Galicia , enormes edificios faraónicos que costarán millones y millones de euros que quizás lleguen a estar vacios , como consecuencia de este esfuerzo inversor desmesurado en cultura faltará el dinero para la verdadera cultura de libros y bibliotecas a nivel local .

En general todas las administraciones autonómicas al verse sus arcas acrecentadas con fondos europeos han preferido hacer grandes obras arquitectónicas visibles al electorado de forma rápida a invertir en politicas de desarrollo social del colectivo humano que habita esa comunidad autónoma .

Para colmo de despropositos ayer hemos sabido que la mitad de los presupuestos de la Diputación de Lugo del próximo año irán destinados a financiar el Club de Baloncesto Breogán que arrastra una larga crisis financiera .Eso significa el mismo esfuerzo inversor que la Diputación compromete para teleasistencia , para programas culturales, para gasto social , etc .

En resumen y a mi entender las administraciones públicas del Estado Español han dado prioridad al recibir los fondos comunitarios a la inversión en grandes proyectos arquitectónicos o grandes obras de infrastructuras a la inversión en capital humano y desarrollo social , en investigación y desarrollo o en conservar el entorno medioambiental (desarrollo sostenible ) .

Han preferido grandes proyectos visibles a los ojos de los votantes a invertir en la mejora de la sociedad y su entorno más inmediato .

Yo no creo que los ciudadanos del Antiguo Egipto pudiesen ser más felices en su estado de esclavitud al ver las grandes pirámides .

En las sociedades escandinavas , paises con un alto grado de desarrollo social , y de coberturas sociales no existen obras faraónicas de arquitectura , no se ven con los ojos , las mejores se ven en la sociedad , en las estadísticas que arrojan datos de nivel académico , de coberturas sanitarias , de atención a discapacitados ,de número de volumenes en las bibliotecas públicas , en definitiva de inversión en sociedad

Está muy mal planteada la canalización de los fondos comunitarios , la Unión Europea debería monitorizar mejos sus inversiones e implicarse de una forma más visible en su desarrollo ante la sociedad , desarrollando proyectos de ámbito comarcal y monitorizando las comarcas gallegas según su desarrollo siendo los ayuntamientos ( en su ámbito comarcal ) los receptores directos de esos fondos ( las Diputaciones actúan de una forma patidista con esos fondos y las Comunidades Autónomas no los iniverten en las zonas de más necesidad como hemos dicho antes ) , por lo que el paradero final de los fondos da como consecuencia una Galicia desvertebrada y a nivel de Diputaciones ( se castigan los ayuntamientos que no son de signo favorable ) .

Se aprecia un gran desconocimiento del interior gallego por parte de la Administración Central y una falta de de interés por parte de la Administración autonómica por la zona interior de Galicia .Hay una enorme proliferación de Administraciones ( la mayor de Europa ) y todas tienen tienen alguna competencia , todas crean sus organismos autónomos o fundaciones , con lo que al final en vez de tener una Administración sólida , unida y cohesionada , con unas directrices de gasto coordinadas , el resultado final es un caos inversor ( teniendo en cuenta la descentralización interna de la Administración y el caotico reparto de competencias y de múltiples inercias encontradas da como resultado una parálisis del sistema y una falta de eficacia total )

Se me ocurre un cercano ejemplo con la autovía que unira Lugo con Ourense , como la carretera que une Lugo con Ourense por su marjen izquierda del rio Miño el Estado no tiene competencias en este tramo , pero si las tiene por la margen izquierda ( al discurrir esta última carretera por más comunidades autónomas ) , haciendo una autovía por la margen derecha del río quedarian unidos entre Lugo y Ourense dos grandes núcleos que son las Villas de Sarria y la ciudad de Monforte de Lemos , quedaría vertebrado el territorio de la Galicia interior en su franja de mayor tráfico y población dado que todos estos lugares y sus zonas de influencia quedarían unidos en una ciudad lineal .Por la disparidad anterior mencionada y el caos competencial el Estado hará una autovía entre Lugo y Ourense por su margen izquierda del rio Miño donde no existen grandes aglomeraciones de población y la Xunta creará una via rápida entre Lugo y Monforte ( que no llegará a Ourense ) , y nunca será Autovía , la consecuencia es un gasto doble para una desvertebración territorial , en vez de invertir en una única y buena autovía entre Lugo y Ourense por su margen derecho con la mitad de inversión !

O Páramo como ejemplo de las zonas rurales en declive :

Mi ayuntamiento de O Páramo a 20 minutos en coche al sur de la Provincia de Lugo podría ser el exponente perfecto para entender el abismo mayor que se abre entre el mundo rural y el urbano .

Tiene 80 quilómetros cuadrados , con 18 parroquias y casi 100 nucleos de población , la dispersión poblacional en pequeños nucleos de tres o cuatro casas es la tónica predominante .Algunos nucleos en proceso de despoblación porque la juventud prefiere vivir en la ciudad .La franja de mayor población tiene en torno a los 60 años .

Los presupuestos municipales son de 1.474.683 € que se quedan en la mitad al restar el pago de intereses o gastos anteriores , una gran parte se lo lleva el gasto en personal

( 402.070 €) de la Administración local .

Por lo que finalmente solo podremos contar con ( 650.560 € ) para mejorar la sociedad de mi municipio compuesta por 1920 personas .( cesno 2002) .

Hay que decir que el presupuesto y para que entendamos estas cifras , que un mucipio gallego menor de 20000 habitantes como es O Páramo ( el 94% del total ) tienen un presupuesto que sólo alacanza el 35% del existente en la Comunidad de Madrid , o un 31% del que tienen esos mismos municipios en Cantabria .

A nivel europeo los ingresos de la Administración local ( expresados en euros per capita ) representan el 43% de Alemania , el 36% de Francia , o el 29% de Italia .

Yo veo una solución ante esta crisis de cifras en la creación y puesta en marcha de miniproyectos , más que en grandes macro proyectos .Mini proyectos e ideas a nivel autonómico pero especialmente a nivel local que como gotas de agua se vayan sumando y sumando hasta hacer un gran rio de esperanza y de entre los que podría resaltar los siguientes :

Moratoria Fiscal e Inversión en Nuevas Tecnologías :

Seria vital que las Administraciones Autónomica y Estatal entendiesen que una politica que quisiese frenar el despoblamiento de las zonas rurales debería ofrecer una moratoria fiscal a esas sociedades rurales para facilitar su desarrollo y permanencia en la zona , porque a este paso muchas zonas no pagaran impuestos porque no quedará nadie para pagarlos .

La gente joven necesita contar con las mismas infractructuras de las que dispone en la ciudad .Las redes inalambricas de Internet o Wireless abren la puerta a un Internet Rural Inalambrico de muy bajo coste y gran ancho de banda , ejemplos de ello podrían ser el Ayuntamiento de Olba en Teruel , que ofrece a sus vecinos en pleno interior rural un Internet de subida y bajada a velociades de satélite instalado por la empresa Aramiska que ofrece este paquete novedoso a comunidades y ayuntamientos por 6000 € al año .

Si reparamos en las ventajas de disponer de un Internet de banda ancha quizás pondriamos más interés en su instalación en O Páramo de las redes wireless : telemedicina , teleeducación ( videoconferencias en tiempo real con profesores nativos ingleses ) , telefonía IP de coste cero con qualquier parte del globo ( los telefonos con una IP , tienen un número de marcación y suena el teléfono como el resto ) , fomento de industrias con base tecnológica en la zona , etc .

Educación y Servicios Sociales :

Otro buen ejemplo para las zonas rurales sería la implatación de escuelas completamente trilingues ( gallego , castellano , inglés ) , escuelas públicas donde las clases fuesen impartidas en inglés por nativos ingleses como se viene haciendo desde hace dos años en 16 escuelas públicas de la Comunidad Autónoma Vasca , y en muchas otras escuelas privadas de la Comunidad de Madrid . En este proceso de implantación deberían primar los centros educativos de la Galicia rural interior , ¿ por qué no empezamos por las zonas más desfavorecidas ? , uno de los mejores colegios sería el Pobra de San Xuliao ( Láncara ) ( es uno de los centros escolares de más tamaño de galicia ) por el area educativa que abarca sería el centro educativo idóneo para empezar con este programa piloto por estar también en el centro del interior de Galicia.

La Consellería de Educación de la Xunta de Galicia desaprovecha el talento de sus profesores de gallego y alumnos en general , dado que estos profesores han sido formados también en su facultad en filología portuguesa y están plenamente capacitados para enseñar clases de portugués a los niños gallegos para los que esta lengua no supondría ningún problema por su similitud al gallego .De este modo los niños del rural gallego y con un esfuerzo inversor nulo podrían leer , escribir y hablar perfectamente no sólo en gallego y castellano sino también en portugués y si se quiere en inglés ( abaratando costes a través del sistema de videoconfencia antes mencionado ) .

Otra eficaz política para las zonas rurales pasa por la creación de guarderias escolares , centros de día para ancianos y enfermos y redes de teleasistencia eficaces .

Uno de mis anhelos sería poder ver un día en cada una de las 18 parroquias que componen mi municipio centros sociales dotados de calefacción , sala de estudio y de presa con la presa del día y revistas de interés cientifico , biblioteca con ordenadores , sala de reunión con televisión etc .


La Puesta en Alza del Valor Seguridad :

En nuestra España rural no hemos sabido poner en valor cosas tan elementales como la seguridad y no violencia de la que disfruta el rural del noroeste peninnsular , los empresarios israelitas ( en condiciones de terrorismo ) producen bienes y productos para el mundo entero con una población inferior a la gallega y en condiciones de mucha menos seguridad .Inseguridad en Argentina , secuestros en Venezuela o Colombia , problemas con las mafias en Rusia etc .

La inexistencia de grandes desastres provocados por la climatología ( el huracan Mitch , o los sunamis en Indonesia ) , son un buen ejemplo de que en algunas zonas del planeta instalar una industria lleva aparejado un riesgo añadido .

Energías Limpias :

Frente a la gran especulación que se ha dado con los parques eólicos en Galicia ( la concesión para el futuro parque eólico de O Páramo no ha sido una excepción ) .Un modelo ideal frente a la total privatización actual sería la creación de parques eólicos de cotitularidad autónomica y municipal , pasando los ingresos una vez desempeñada su inversión a las arcas municipales ( aunque la inversión incial de un paque eólico es muy alta en menos de cinco años debido a los precios actuales de las energias limpias se puede desempeñar su inversión con creces ) , y lo beneficios generarian riqueza en el lugar de su instalación , domesticando el viento y convirtiendolo en dinero público .

Un nuevo estilo arquitectónico y urbanístico y puesta en valor del paisajismo :

O Páramo no es una excepción a lo que se ha dado en llamar “el feismo “ en la Galicia rural , a partir de los años 60 y con la llegada de nuevos materiales constructivos y el aumento de producción en el campo se produjo una construcción descontrolada de establos , nuevas casas , o alpendres de cemento o ladrillo a la vista sin tener en cuenta ninguna nomra estética o autorización constructiva , es insólito que esto pasase en una etapa tan actual debido a que paises como los escandinavos ya tenían fuertes normativas en materia de construcción en el medio rural que impedian hacer lo que uno quisiese , ya desde la pasada mitad del siglo XX. Aunque parezca insólito O Páramo aunque está en ello aún no dispone de una normativa urbanística propia y ya estamos en el año 2005 !Hoy en día los ayuntamientos poco a poco han ido aprobando sus propias directrices en materia urbánistica y se ha podido ir poniendo freno al caos anterior pero es dificil encontrar en los entornos rurales casas de estilo contemporaneo .

Sea por ignorancia , por falta de recursos o falta de gusto estético en la sociedad un particular cuando construye una nueva casa en las zonas rurales aunque disponga de solvencia económica prefiere la típica casa estilo Pazo ( una gran casa de piedra de granito muy ampulosa a la vista ) paradigma de un nuevo rico sin gusto estético .

Desconozco las razones por las que en Galicia no hemos sabido poner en valor nuestro propio estilo de diseño contemporaneo y arquitectónico contemporaneo que lo hay !

Las zonas rurales escandinavas son un buen ejemplo de ello ( Albar Aalto en Finlandia , o Anne Jacobsen , o diseñadors como Vermer Panton en en Dinamarca ) han cambiado el diseño de casa tradicional por una nuevo que nunca tendrá vuelta atrás .

La nueva arquitectura permite hacer casas con grandes ventanales , con techos planos , con ausencia de columnas exteriores , lo que da como consecuencia casas pensadas en función del medio donde se encuentran , integradas en el paisaje , más luminosas y acogedoras ( lo que se hace muy necesario en los largos inviernos gallegos ) , y más ecológicas y saludables .

Tampoco se ha sabido poner en valor el paisajismo en si mismo , como lo han hecho paises como Japón , o Nueva Zelanda .En Galicia en los lugares más hermosos de la Ribeira Sacra es posible ver grandes turbinas eólicas , o detrás del mismo castillo de Pambre , en la linea del horizonte ( único castillo sobreviviente a las revueltas irmandiñas ) , sobre el territorio es donde se puede apreciar que el gobierno autónomico no ha tenido este valor lo suficientemente en cuenta .

Ahora mismo estoy pensando en la Sierra de O Páramo , en la zona de Alvaredo y Paredes ( una pequeña sierra de un gran valor paisajístico ) con restos de castros y un castillo en ruinas en Paredes que quedará totalmente alterada por la Autovía Lugo-Sarria ,por el gran parque eolico antes mencionado y por un polígono industrial .

El valor económico de algo no es más que el valor que nosotros le demos a algo , y no a la inversa .Es fundamental valorarnos a nosotros mismos , así como valorar el paisaje , y nuestro territorio , si nosotros no lohacemos ¿ quien lo hara por nosotros ?

A la iniciativa privada empresarial :

Quizás no exista una gran cualificación de la mano de obra , y también influya de forma negativa la falta de un tejido empresarial , sin embargo el estar en la zona euro , los bajos costes del suelo industrial y de la mano de obra podrían ayudar a compensar los dos primeros factores .

A la vista de la situación del interior gallego y del noroeste peninsular uno llega por lógica a formularse la siguiente pregunta ¿ si tantas son las ventajas y tan pocas las desventajas , que es lo que impide que el medio rural no avance ? Y yo creo que la respuesta a esta pregunta pasa por convencer a la ciudadania de que el dinero de las arcas públicas es para el desarrollo social , que las directrices de gasto deben ir orientadas hacia los ciudadanos y la conservación del medio , que debemos exigir de nuestros gobiernos ( central , autónomico y local ) que reinviertan el dinero en los contribuyentes y exigir una mayor implicación de la ciudanía en este gasto y para la creación de industrias en la zona rural una buena dosis de seguridad en nosotros mismos y en nuestro proyecto y una fuerte dosis de decisión , coraje y valentia para encarar el futuro con optimismo .

Creo que un ciudadano de bien debe aspirar e implicarse en el desarrollo de su comunidad , legar a sus sucesivas generaciones un entorno sostenible y desarrollado que sepan valorar y acrecentar , dejarles a tús hijos el mejor lugar para crecer y ser personas , para vivir y desarrollarse , una zona viva , llena de futuro como es la España rural .

Solo en nuestras manos y con nuestra voluntad y en en la confianza en nosotros mismos podemos tener la capacidad de llevarlo a cabo .


Vilarmosteiro 3 de Enero del 2005

p d l


lunes, mayo 09, 2005

INTERNET via satellite de subida e baixada :O futuro do Páramo


parabola de subida e baixada

Abarataronse moito os custos da Internet de subida e baixada
pincha aquí para ler a esta info

esquema

miércoles, mayo 04, 2005


Como facer un hipervínculo nos blogs de Blogger .

miércoles, abril 27, 2005

Reclamación por Cambio de nombre de la Futura Capitalidad de O Páramo :


Vilarmosteiro , panel de entrada ó Campo da Feira


Reclamación por Cambio de Capitalidad Municipal de O Páramo :


Expongo:

1.Que el 27 de febrero del año 2005 el Pleno del Ayuntamiento de O Páramo , ante el cual me hallaba presente aprobó el inicio del Expediente para el cambio de capitalidad municipal a la parroquia de Vilarmosteiro .( decisión de la que todos nos congratulamos ) . Que en la misma Sesión se procedió a iniciar los trámites necesarios para cambiar el nombre de la futura Capitalidad Municipal , con la intención de llamarle ex novo a ese futuro núcleo O Páramo .( núcleo que se quiere llamar O Páramo que nunca se ha denominado como tal , dado que en nuestro Ayuntamiento no existe ningún núcleo de población que se llame O Páramo y que a diferencia de lo que ocurre en otros muchos ayuntamientos un núcleo de nombre al Ayuntamiento .

2. Que mi presente reclamación es sólo en cuanto a la denominación de la futura capitalidad y no en cuanto a su futura ubicación que es la correcta .

Que la decisión adoptada en el pleno del 27 de febrero del 2005 fue adoptada con buena fe , pero obviando en esta decisión el adecuado conocimiento de la historia local y el respeto por la decisión de las gentes que conforman el núcleo de la futura capitalidad de consolidar su nombre actual .

Que el nombre o denominación actual de la futura capitalidad es el de Vilarmosteiro y que por las distintas razones históricas y de singularidad del nombre ( antigüedad , singularidad , consolidación en el lugar ) debería ser el nombre correcto , o denominación correcta y lógica de la futura capitalidad de O Páramo .

3. Que soy consciente de que me mi voz clamará en desierto , dado que desde este Consistorio nunca se han dado respuesta a mis propuestas o peticiones y que mi lucha es la de David contra la de Goliat , sin embargo aún a pesar de ser este en cierto modo un acto inútil es de mi agrado que conste en Registro de Entrada de este Ayuntamiento y dado que la vida de los hombres es corta y la memoria breve y la ignorancia mucha algún futuro político de esta tierra rescate con los años de este Archivo este documento y haga más reflexión de mis palabras con el del que sin duda en los días de hoy se hará .

Por lo que a continuación pasaré a relatar del modo más sucinto posibles las razones por las que se deduce que Vilarmosteiro es la denominación adecuada :

A) Evolución Histórica del Topónimo :

Vivian Froyaz :

En una fría mañana del mes de Noviembre del día 13 , en la ciudad de Ourense comienza la historia del nombre de Vilarmosteiro en la friolera del año 1229 .

En ese día un hombre de este lugar llamado Vivian Froyaz ( Patrono de la Iglesia de Santa Eufemia de Vilarmosteiro ) se encontraba enfrentado en pleito por dicho patronato ante el Hospital de Portomarín de la Orden de los caballeros de San Juan de Jerusalén .El pleito se ventilaba ante el obispo de Ourense Don Juan ( competente superior jerárquico para dichos pleitos ) .De dicho pleito salio victorioso Vivian para el resto de su vida , y dejó en los anales y para la historia un documento en gallego medieval ( el primero de O Páramo escrito en gallego medieval ) y uno de los primerísimos documentos escritos en gallego en Galicia .

Cuanto no existía Nueva York o Madrid , y aún Ourense aparece con el nombre de Oureess y Portomarín como Portumarin es sorprendente y no deja lugar a dudas la nitidez del topónimo : Sancta Eufemia de Vilar Moesteyro .

El pleito fue investigado por el Departamento de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid .Gracias a la colaboración desinteresada del profesor e investigador especialista en Ordenes Militares : Carlos Barquero Goñi en su libro Los Hospitalarios en el Reino de León ( Siglos XII Y XIII) ha sido la piedra roseta para dar con este pleito que está guardado en el registro de la Catedral de Lugo , carpeta 1329 E, numero 12.

La aparición del mismo nombre de Vilarmosteiro en distintos pleitos escritos posteriormente y en latín vulgar es también abundante como señala Carlos Barquero .( y a falta de otra documentación por el momento es muy probable que encontremos menciones al nombre de Vilarmosteiro anteriores al 1229 ) .

Es importante señalar que en la documentación de aquella época también aparecen ya señalados lugares como Mundin , o Rudriz , Parapar , Cerceda , Lapío , Gondrame , Pacios de Saa ,etc. Por lo que parece que la consolidación y existencia de muchos núcleos de población es muy anterior a lo imaginado .

En un lugar como Galicia con tantos núcleos de población ( la mitad de toda España ) , la parroquia de Vilarmosteiro en el año 1229 contaba con toda seguridad con ya 2 de sus 12 núcleos de población ( Vilarmosteiro y Mundin ) y casi con gran seguridad la mayoría de sus otros núcleos entre los que también se encontraba la casa de San Paio de Piñeiro .

El monasterio de San Salvador durante el período romano :

La historia de Vilarmosteiro además viene entroncada con la existencia de Monasterio , seguramente pequeño que ya en el año 1229 probablemente no existía dado que el pleito de Vivian Froyaz no nos dice nada al respecto .

Yo me atrevo a datar la fecha de ese posible Cenobio ya en la época Romana , basándome en una publicación en el Progreso de Lugo del Jueves 8 de Junio de 1989 en la que el periodista Manuel Oreste titula esta noticia “ ciento sententa cristianos fueron asesinados en el monte de Páramo durante el dominio Romano “y a continuación nos dice : Según el Doctor Manuel Rivas Reixa e Rivadeneira , el Licenciado Antonio García cuenta este hecho que también relata un predicador en un discurso manuscrito que se conserva en la en el archivo de la Catedral de Lugo .Durante este dominio Romano fueron asesinados 170 cristianos del Convento de San Salvador , siendo enterrados en la falda del monte de O Páramo ( pequeño holocausto de nuestra tierra ) .Paradojicamente el 27 de febrero del año 2005 , fecha de la aprobación de dicho expediente en el Pleno siempre quedará marcada en la memoria como el día del 60 aniversario de la liberación de Auschwitz .

El monasterio de San Salvador lo sitúa la tradición popular en Vilarmosteiro y que fuera construido por el abad Quintila con donaciones de D.Gutierre Méndez y de su mujer Aldara .Más tarde fue incorporado al Monasterio de Celanova ( Ourense ) , como consta en una escritura otorgada por dichos benefactores .

Con estos datos estamos dando con la médula espinal de la historia de O Páramo , donde la historia de Vilarmosteiro parece querer remontarse a la Epoca Romana .

El origen del Campo da Feira y de las Feiras de O Páramo :

Ahora podemos saltar siglos en el tiempo y situarnos en la búsqueda del comienzo de las Ferias de O Páramo ( algunos investigadores han dicho que milenarias ) , que tuvieron su inicio delante de Iglesia de Vilarmosteiro , en lo que hoy es el Curral .

Los pendellos del pulpo fueron hechos en el siglo XIX , dado que el lugar del Curral de Vilarmosteiro se fue quedando pequeño ( la palabra Curral , de Curro o lugar de ganado ) . La parroquia decidió entonces construir los pendellos en el actual Campo da Feira , que hasta ese momento era y sigue teniendo hoy la categoría de Monte en Mano Común . Con gran posibilidad el mercado o Feira de O Páramo que se hacía en el Curral de Vilarmosteiro ( se remontaba a la etapa medieval ) , de este periodo son gran parte de las ferias de Galicia ( en muchos casos auspiciados por las propias organizaciones eclesiásticas ) , al estar al lado de la Iglesia , parece indudable la relación causa-efecto ( que las ferias de O Páramo fueron idea o partieron de las autoridades eclesiásticas ) . (Un ejemplo de esto se puede ver en el Campo da Feira de Sober , rodeando los pendellos la iglesia al borde de la Ribeira Sacra ) . Al empezar a hacer las Feiras en la nueva carballeira , los vecinos le llamaron al día 10 al principio “a Feira Nova “, por lo que claramente “la primera Feira tuvo su origen en el Curral “

Evolución y propiedad del Campo da Feira :

Sabemos gracias al Diccionario Madoz que en el 1850 había en Vilarmosteiro 6 vecinos y 27 almas .

De la parroquia dice el Madoz que comprende los núcleos de Agro , Ciguñeira , Lamabecerros,Lamacemón , Mundín , Castro de Neira , Ponte de Neira , San Xuliao,San Payo , Seoane , Vigodefondo y Vilarmosteiro .

Otra cosa sorprendente que sabemos del Madoz es que el camino de Lugo a Monforte pasaba forzosamente por la Ponte de Neira , con lo que Vilarmosteiro tenía gran relevancia como cruce de caminos ( también como lugar estratégico para las ferias ) .

El camino real de de Lugo a Monforte pasaba por Batán , y subía por A Cova hacia Escarlán camino de Sarria .Vilarmosteiro era cruce muy cercano de caminos .

El unico núcleo que no se menciona en el Madoz es la zona del Campo da Feria pues las casas que hay en lo que hoy conocemos como Campo da Feira fueron construidas en Monte en Mano Común de las comunidades vecinales de Vilarmosteiro , O Agro y Ciguñeira y Seoane ( por lo que nunca se supo que San Xuliao o Castro de Neira tuvieran parte en dicho monte ) y los usos y costumbres de la plantación de carballos , pastoreo de ganado , etc así lo astestiguan .Los de Lamacemón no tenian parte en el Campo da Feira por lo que argumentar que el futuro núcleo de O Páramo es salido de Lamacemón y Vilarmosteiro es otro dato falso .

Otra fuente certera de conocimiento es la Carta Geométrica de Galicia de Don Domingo Fontán , que fue el primer plano preciso y riguroso de Galicia donde figura en el lugar donde se asentará la capitalidad el nombre de Villarmosteiro ( castellanizado ) dicho mapa original , uno de los 5 originales que existen está en la Casa de Otero Predayo en Trasalba .Escritor Otero Pedrayo que estuvo en Vilarmosteiro en la Segunda República , además de Alvaro Cunqueiro , Anxel Fole ( que se pasó muchas veces por Mundin ) y Arcadio López Casanova , han sido entre otros escritores algunos de los que han venido a Vilarmosteiro y entre otros Arcadio también ha recogido el topónimo de Vilarmosteiro en su poética .

La primera casa en asentarse en el lugar del hoy Campo da Feria fue la de Casa de Taboada , en el siglo XIX , los distintos pleitos fracasados con el dueño que construyo la casa en monte en mano común llevaron a un cierto pesimismo en justicia por parte de los propietarios de las comunidades de montes, que al invertir tanto dinero y paciencia en aquel pleito y fracasar se fue debilitando en ellos la idea de su propiedad sobre el Campo da Feira .Posteriormente se asentaron en el lugar la casa de Guillermo y la de Felipe ( de otra que había ) el propietario de esta anterior casa fue el último individuo en pasar el Puente de Romano de Portomarín , pues al pasar este el puente se vino abajo ,( otro dato insólito ) .

Las distintas casas que se hicieron en el Campo da Feira se hicieron con la propiedad gracias a la figura del “tercero hipotecario “ en los años sesenta y setenta , gracias a que el registro de la propiedad protege la presunción del tercero que compra de buena fe de una compra anterior nula han podido inscribir sus títulos de propiedad sobre un terreno que era monte en mano común. Gracias a la persona de Jesús Méndez ( anterior secretario del Ayuntamiento de O Páramo ) que preservó el resto del Campo da Feira de ser engullido por los particulares con la creación en 1976 de las Fiestas de Primavera consolidó el estatus de parque natural del lugar hasta nuestros días .

Y el ayuntamiento ha ido construyendo poco a poco múltiples edificios públicos ( Colegio , Centro Médico , Casa del Médico , Cámara Agraria, Polideportivo, y futuro Multiusos ) sin pagar nada a cambio .

Para que quien tenga dudas de si el Campo da Feira es Monte en Mano Común hoy no puede consultar las múltiples sentencias del Tribunal Superior e Justicia de Galicia , que equiparan la legislación de los montes en mano común a Campos da Feira que de los que han querido apropiarse ayuntamientos ) . El ayuntamiento nunca podrá y siguiendo la jurisprudencia y legislación actuales , inscribir a su nombre el Campo da Feira en el Registro de la Propiedad , pues nunca será de el , aunque la legislación si le permita construir ( derecho de superficie ) en el caso que el interés público sea superior al interés particular de los comuneros .

B) ¿ Por qué debe llamarse Vilarmosteiro ?

1.En agradecimiento por los beneficios otorgados a todo O Páramo :

Los comuneros del Monte en Mano Común del Campo da Feira nunca recibieron ningún beneficio de estas construcciones y ni el Ayuntamiento ni la población en general no han sabido entender el dinero ahorrado ( de no tener que comprar los solares ) por el Ayuntamiento ( otro ayuntamiento y de ser otras las circunstancias hubiese tenido que comprar el suelo para poder construir )

Los comuneros también han renunciado de sus derechos a los pendellos y han colaborado siempre con el Ayuntamiento .

De estos precedentes nace la paradoja de que se quiera despojar a un lugar de su nombre , como si el nombre de Vilarmosteiro ( núcleo original que da nombre a la parroquia , que da origen a las Ferias , que nace de un antiguo monasterio posiblemente romano con más de 170 mártires , con una donación absoluta sin pedir nada a cambio de un Campo da Feira de más de 7 hectáreas y el Pleno del Ayuntamiento necesita aún cambiar el nombre del lugar , un nombre histórico y arraigado por otro ex novo que se repite dos veces y anula la originalidad del topónimo Vilarmosteiro ( que es único a nivel mundial ) .

Parece ilógico que con este Currículo histórico que tiene nuestro topónimo de Vilarmosteiro tuviésemos que inventarnos un nombre ex novo como si el anterior no tuviese la dignidad suficiente para todos los vecinos de O Páramo representados en el Pleno de la Corporación y como si estos , los vecinos que habitan en dicho topónimo no hubiesen demostrado méritos suficientes a lo largo de la historia como para que el suyo no pueda ser llamado con toda dignidad a ser el nombre de la futura capitalidad .

2. Distinguir la diferencia entre el todo y las partes :

Se adujo en el Pleno de la Corporación que la no existencia de un núcleo llamado O Páramo llevaba a confusión , pero la no existencia de ese topónimo es una muestra más de que durante 2000 años su área se ha llamado así y se ha reconocido como tal ( es como si a Madrid tuviésemos que llamarle España ) .Este hecho de que no exista un lugar llamado O Páramo refuerza el peso histórico de los topónimos , de los nombres que les damos a las cosas , y nos hace entender que O Páramo ya era en la época romana ( el nombre nos indica que ya había una pre conciencia social de que aquella tierra era llamada O Páramo ) , era , ha sido O Páramo en la edad media , y ha seguido siendo O Páramo todo el sin necesidad de crear lugar o zona específica dentro de el que se llame también O Páramo .Durante 2000 años la espontaneidad de la gente no ha sentido la necesidad de crear un lugar llamado artificiosamente O Páramo y es precisamente en el siglo XXI cuando nuestros gobernantes sienten esa necesidad de que exista un lugar llamado O Páramo , sería lo mismo que llamar a Madrid como he dicho España , o a Lisboa Portugal o a Bruselas Europa .

Hacer esto es no entender la diferencia entre el Todo y las partes .

3. Por Originalidad y Unicidad del Topónimo

Querer llamar a O Páramo la capitalidad es usar de forma muy poco imaginativa los topónimos pues es repetir un nombre dos veces ( el nombre de O Páramo siempre estará ahí ) , repetir un nombre dos veces en la documentación .Es mucho más original mantener un nombre distinto para la capitalidad , porque a parte de preservar para la historia un nombre de 1000 años que nos han donado nuestros antepasados , Vilarmosteiro es un nombre único a nivel mundial , existen muchos Vilar , y algunos Mosteiro , pero Vilarmosteiro es un nombre único a nivel mundial ( algo , la originalidad tan demandada en nuestros días ) , por el contrario el nombre O Páramo existe en Castroverde y podrá motivar confusión , y Páramo , existen miles de lugares en León , en México , en Perú .etc.

4.Puesta en valor de la tradición histórica :

Además el nombre de Vilarmosteiro asociado al nombre de la capitalidad da como consecuencia una capital con más de dos mil años de historia , con un valor cultural enraizado , un núcleo de piedra con la antigua iglesia románica y un retablo forrado en oro único en la comarca serían la parte antigua o digamos casco histórico del futuro núcleo moderno que aunaría tradición y modernidad .

5.El ayuntamiento no ha preguntado a los vecinos sobre la denominación .

El pleno municipal ha impuesto el nombre sin escuchar a los vecinos del futuro núcleo de la capitalidad y a los vecinos de O Páramo sobre sus presencias .

6.Por la consolidación en la zona del Campo da Feira entre los particulares y empresas de la palabra Vilarmosteiro como único topónimo

Los vecinos del Campo da Feira han decidido llamarse Vilarmosteiro desde el principio .Así es que en los calendarios o tarjetas , es decir en el uso común de su documentación usan el nombre de Vilarmosteiro.

El ayuntamiento también le ha dado el nombre de Vilarmosteiro hasta la presente fecha a toda la zona del Campo da Feira .

Se adjunta publicidad de calendarios y cartas que muestran el uso del topónimo Vilarmosteiro en los sellos , documentación , publicidad de calendarios , y señales de carretas como la única opción que han adoptado los particulares .

El 16 de septiembre del año 2002 presente ante este consistorio una propuesta de cambio de capitalidad que fue la primera de todas , que fotocopio y adjunto en estos documentos y que nunca se le dio respuesta .

Uso de la Palabra Vilarmosteiro en el lugar :

Ver foto 1

Ver foto 2

Ver foto 3

Por lo que pido a Vds. Me sea tenida en cuenta esta Reclamación y me den respuesta adecuada por escrito informándome de mis correspondientes recursos .

En Vilarmosteiro a 25 de abril del 2005martes, abril 26, 2005


Uso topónimo Vilarmosteiro pola Cooperativa del Campo

calendario , geyma , Supermercado de Vilarmosteiro

Uso do topónimo Vilarmosteiro na zona do Campo da Feira ( Bar Santas )

jueves, marzo 24, 2005

O internet de subida e baixada : Unha posibilidade realista para O Páramo


O internet de baixada e subida via satellite sería o futuro para O PÁRAMO extendendo a través do wi-fi
Foto : Parábola no Páramo

Concellos como o de Olba en Teruel a través de Aramiska , xa fixeron servir ós seus veciños un Internet de subida e baixada a prezos moi económicos .
Ainda que temos o Internet Rural este da unha cobertura limitada en 100 metros de wi-fi ós toxos e ás xestas , pois a casa Consistorial é unha casa aillada sen núcleo ó redor .
Como o Internet Rural é homologado polo Estado é moi dificil que se puidese ampliar o sinal desde ese punto ( habería que estudalo pero en todo caso paréceme dificil que o autorizasen ) .
A solución pasar por instalar outro punto de subida e baixada de Internet a través do Concello e logo a partir de alí extendelo via wi-fi baixo demanda ( ós lugares onde previamente se solicitara ) e deberían ter sempre prioridade aqueles pobos sen fio de cobre ( Samamede ou Santandrea ) que non chega o teléfono de fio .
Ler : Proxecto wi-fi para O Páramo
Ler : Empresa Aramiska desenrolou o proxecto de Olba en Teruel